Posts Tagged “เคล็ดลับการใช้เงินให้เป็นและปลอดหนี้สินตลอดกาล”

เคล็ดลับการใช้เงินให้เป็นและปลอดหนี้สินตลอดกาล

เคล็ดลับการใช้เงินให้เป็นและปลอดหนี้สินตลอดกาล

เริ่มแรกเลย คุณต้องทราบว่าตัวเองมีรายจ่ายในแต่ละเดือนเท่าไรเดือนหน้า รายจ่ายในอนาคตที่ต้องเตรียมเท่าไหร่ ถ้าคุณไม่ทราบชัดว่าตัวเองจ่ายในแต่ละเดือนเป็นวงเงินเท่าไร คุณจะปรับการใช้จ่ายให้สมดุลย์ไม่ได้ คนที่ใช้จ่ายเงินเกินดุลย์คือคนที่มีปัญหาทางการเงิน ยิ่งมีปัญหามากก็ฟ้องว่าเสียดุลย์ทางการเงินมาก ฉะนั้นต้องรู้รายจ่ายที่แน่นอนก่อน จากนั้นจึงจัดทำแผนรายการใช้จ่ายระบุให้ละเอียด เพื่อทราบว่าควรจัดเตรียมเงินไว้เท่าใด มีทางเพิ่มพูนรายได้หรือไม่ หากไม่อาจเพิ่มพูนรายได้ แน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ของฟุ่มเฟือย คิดหาวิธีซื้อของที่ถูกลง อาจลองใช้สินค้ามือสอง