Posts Tagged “วิธีเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันภัยรถ”

วิธีเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันภัยรถ

วิธีเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันภัยรถ

ขั้นที่ 1  การเรียกค่าสินไหม จาก พ.ร.บ.รถ(พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) คุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตเท่านั้น 1.  ค่ารักษาพยาบาล  จ่ายตามจริง ให้โรงพยาบาลไม่เกิน 5 หมื่นบาท 2.  ค่าชดเชยรายวัน จ่ายให้ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน 3.  ค่าปลงศพ  จ่ายให้ทายาท 2 แสนบาท(รวมค่ารักษาพยาบาล) ข้อควรจำ ต้องยื่นเอกสารเรียกค่าสินไหมภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ ให้ยื่นเอกสารกับบริษัทประกันภัยที่รับทำ พ.ร.บ. รถ คันที่ผู้ประสบภัยโดยสารมา หากบริษัทประกันภัยไม่ยอมจ่ายให้ยื่นเรียกร้องที่ คปภ.ส่วนกลาง หรือ คปภ.จังหวัด ทันที ขั้นที่ 2 การเรียกค่าเสียหายกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ(ประกันภัยชั้น 1,2,3) ค่าเสียหายที่เรียกได้คือ 1.  ค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่เกินวงเงินของ พ.ร.บ. รถ 2.  ค่าทนทุกข์ทรมาน […]