Posts Tagged “วิธีฝึกโยคะสำหรับผู้มีปัญหาหลังและข้อ”

วิธีฝึกโยคะสำหรับผู้มีปัญหาหลังและข้อ

วิธีฝึกโยคะสำหรับผู้มีปัญหาหลังและข้อ

กวี  คงภักดีพงษ์/มูลนิธิสานแสงอรุณ แปลและเรียบเรียงจาก Heart Care การเคลื่อนไหวของร่างกายต้องอาศัยอวัยวะหลายส่วน ทำงานเชื่อมต่อสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นกระดูก กระดูกหลายๆชิ้นประกอบกันเป็นข้อต่อ ข้อต่อยึดติดกันด้วยเอ็น ซึ่งเคลื่อนไหวได้ด้วยพลังจากกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆ แม้จะเป็นการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยๆ ก็ต้องอาศัยการประสานร่วมมือกันของส่วนต่างๆมากมาย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้โดยอาศัย “สมอง” ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล ความรู้สึกจากทุกส่วนของร่างกาย อีกทั้งสมองยังเป็นกองบัญชาการที่ส่งข้อมูล คำสั่ง กลัลไปยังอวัยวะต่าง ๆ ด้วย เราจะพบว่าจริงๆ แล้ว –         สมองต่างหากที่เห็นมิใช่ตา –         สมองต่างหากที่รู้สึกมิใช่ร่างกาย –         สมองต่างหาก ที่เป็นตัวกำหนดการทำงานต่างๆ ของร่างกาย –         สมองนี่แหละ ที่ทำให้เราเป็นตัวเราอย่างนี้ –         สมองนี่แหละ ที่สร้างปัญหา และ –         สมองนี่แหละที่เป็นตัวแก้ปัญหาด้วย หากพิจารณาดูให้ดี เราจะพบว่า เรานั่นแหละเป็นผู้สร้างปัญหาให้กับตัวเราเอง เช่น –         ชีวิตที่หรูหรา ฟุ้งเฟ้อ แต่เต็มไปด้วยความเครียด ก็คือ ความไม่เท่า ความไม่พอเหมาะพอดีของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ทำให้อิริยาบถในชีวิตประจำวันของเราผิดท่า –         […]