เคล็ดลับเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

เคล็ดลับเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

ใครต่อใครต่างก็ปรารถนาจะพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ที่เป็นสิริมงคลแห่งชีวิต คำว่า “สิริมงคล” หมายถึง สิ่งที่ดีงาม ความสุขความเจริญ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน และความรุ่งโรจน์โชตนาแห่งยศ ทรัพย์ อำนาจ เกียรติคุณชื่อเสียง ความพรั่งพร้อมด้วยบริษัทบริวาร และความมีสุขภาพดี เป็นต้น

พุทธพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต ๕ ประการ ดังต่อไปนี้

๑.  คบคนดี

คนดี หมายถึง คนที่คิดดี (คิดด้วยเมตตา) พูดดี (พูดด้วยเมตตา) ทำดี (ทำด้วยเมตตา) หรือคนที่ถึงพร้อมทั้งความรู้ ความดีงาม มีชีวิตสะอาด เป็นวิญญูชน  ที่สังคมยกย่องสรรเสริญว่าเป็นยอดคนที่น่าเอาอย่าง เราคบคนดีในฐานะที่เป็น “ต้นแบบแห่งความสุข ความสำเร็จ ความเจริญในชีวิต เหมือนที่บารัค โอบามา ยึดเอามหาตมะ  คานธี มาติน  ลูเธอร์ คิงส์  จูเนียร์ อับราฮัม ลิงคอร์น เป็นบุคคลต้นแบบแห่งชีวิต ผลก็คือ ทำให้ท่านได้รับแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นฝันใฝ่อยากจะเป็นนักการเมืองชั้นนำและเมื่อทำตามความฝันก็ประสบความสำเร็จจริง ๆ เพราะ “คบคนเช่นใดก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้น คบคนดี ย่อมดีขึ้นทันตา คบคนเลว ย่อมตกต่ำลงทันตาเห็น”

๒.  เรียนรู้จากคนดี

การมีคนดีเป็นแบบอย่าง ทำให้เรารู้ว่า จะก้าวย่างไปในทิศทางใด  เมื่อเราค้นจนพบบุคคลต้นแบบแล้ว สิ่งที่ควรทำก็คือ การ “ถอดบทเรียน” จากบุคคลเหล่านั้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเองบ้าง ตามแนวทางที่ว่า “หากเธอศรัทธาในผู้ใด ก็จงซึมซับในคุณธรรมของเขา”

๓.  คิดอย่างคนดี

การคิดอย่างคนดี หมายถึง  การคิดอย่างมีเหตุผล การรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์ การมองสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ รอบด้าน ทั่วถึง ถ่องแท้ ด้วยวิธีการแห่งปัญญา ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ไม่ตัดสินอะไรอย่างหุนหันพลันแล่น แต่รู้จักใช้ปัญญาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อย่างลึกซึ้ง ใครก็ตามคิดดี ก็ย่อมจะมีชีวิตที่ดี เนื่องเพราะ “ชีวิตของเราก็คือ เงาของความคิด คิดดี ชีวิตก็ดี คิดไม่ดี ชีวิตก็แย่”

๔.  อยู่สถานที่ที่ดี

คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี สิ่งแวดล้อมในที่นี้หมายถึง สภาพที่เอื้อให้ประสบความสำเร็จใน่ชีวิต เช่น สตีฟ จ๊อบส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทแอปเปิ้ล เกิดมาในชุมชนที่มีแต่วิศวกรคอมพิวเตอร์ทำงานกันอยู่มากมายหลายร้อยคน ผลก็คือ พื้นฐานสำคัญที่ทำให้เขาพัฒนาตนเองจนกลายเป็นนวัตกร (Innovator) ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลก  ที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลอย่างไอโฟน ไอพอด ไอแพด ไอแม็ค เป็นต้น สภาพแวดล้อมที่ดี คือ เหตุปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสุขความสำเร็จในชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องเพราะ “สภาพแวดล้อมที่ดี คือ ต้นทุนชั้นดีของความสำเร็จ” หรือ “คนที่จับปลา ในที่ที่มีปลา ย่อมจับได้ง่ายกว่าและมากกว่า”

๕.  เป็นคนดี

โลกนี้มีคนดีคู่ควรแก่การเจริญรอยตามอยู่เป็นอันมาก  แต่ลำพังการชื่นชม ยกย่องสรรเสริญคนดีเพียงอย่างเดียว  โดยไม่ลงมือเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนให้พัฒนาไปในทางที่ดีงาม ก็ย่อมจะสูญเปล่า ดังนั้น หากเราค้นพบคนดีที่สามารถยึดเป็นต้นแบบได้แล้ว ก็ควรเรียนรู้จากคนดี คิดอย่างคนดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และฝึกตนให้เป็นคนดีด้วยตัวเองให้ได้ คนดีที่เรายึดเป็นต้นแบบก็เหมือนรายการอาหารที่อยู่ในร้าน หากเราอยากอิ่ม ก็ต้องสั่งอาหารนั้นมากินจนอิ่มด้วยตัวเอง อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น การชื่นชมคนดีอย่างเดียวย่อมไม่พอ ต้องฝึกตนให้เป็นคนดีด้วยตัวเองด้วย จึงจะถือว่าประสบความสำเร็จ

คบคนดี เรียนรู้จากคนดี คิดอย่างคนดี และเป็นคนดี ๕ ประการนี้คือ สิริมงคลแห่งชีวิต ตลอดปีและตลอดไป

ว.วชิรเมธี ผู้ต่อตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร

วิธีทำและเคล็ดลับดี ๆ ที่ควรรู้

วิธีทำให้ชีวิตของคุณสดใส
เคล็ดลับการเลือกของขวัญให้ถูกใจผู้รับ
วิธีช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในงานที่ทำได้ง่ายขึ้น
เคล็ดลับการพูดคุยที่ดี
วิธีเสริมสร้างสุขภาพเชิงพุทธ
วิธีอ่านบุคลิกและทำนายนิสัยผู้ชาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × two =